ستاره هنر |shaina

درباره ما

این پایگاه خبری واطلاع رسانی با شماره مجوز77678 در تاریخ:1395/02/27 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان « ستاره هنر» با هدف اطلاع رسانی در راستای رسالت مطبوعاتی توسط ستاره کوشا با عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول تاسیس گردید.

اعضای هیت تحریه ستاره هنر

افشین اسد زاده-خبرنگار

رضا پیری-خبرنگار ارشد

محمد تقی زاده-خبرنگار

علی حسنی حاجی آبادی-خبرنگار

افشین دهقانی آزاد-خبرنگار

کریم فیروزی-خبرنگار

مهران سمائی فرد-خبرنگار ارشد

علی  ثمرین-خبرنگارعکاس

سیدرضا عطاالله صمدی -خبرنگارعکاس